Bestyrelsesmøder

Indkaldelse, dagsorden, referat

 
 
Nedenstående, herunder eksemplerne på indkaldelse og referat, er baseret på dansk ret.
 
Bestyrelsesmøder indkaldes som ofte af bestyrelsesformanden eller efter nærmere instruks af denne.
 
Indkaldelsesproceduren bør være nærmere beskrevet i bestyrelsens forretningsorden, herunder bør indkaldelsesmåden, varslet og fristen være anført.
 
Varslet er ofte 14 dage, men mange vælger at fastlægge kommende bestyrelsesmøder ved afslutningen af et bestyrelsesmøde eller for en længere periode, f. eks. for et halvt eller helt år.
 
Indkaldelsen til bestyrelsesmøderne indeholder normalt nogle faste dagsordenpunkter samt konkrete forslag og emner som skal behandles.
 
Der skal udarbejdes et referat fra alle bestyrelsesmøder. Referatet udarbejdes efter nærmere aftale af et af bestyrelsesmedlemmerne eller en sekretær. Det bør af bestyrelsens forretningsorden fremgå, hvornår referatet skal være udsendt til bestyrelsesmedlemmerne.
 
Referatet fra et bestyrelsesmøde bør indeholde alle beslutninger og væsentlige faktiske oplysninger og synspunkter. Alle bestyrelsesmedlemmer har krav på at få ført deres synspunkter til referat.
 
Referatet fungerer i praksis også som en tjekliste, således at det er nemt på et kommende bestyrelsesmøde at følge op på de beslutninger, der tidligere er truffet. Det anføres ofte i referatet, hvem det påhviler at udføre de opgaver, som der måtte være truffet beslutning om.
 
 
Efterfølgende er anført et eksempel på en indkaldelse og et referat.
 
 
  Klik her og gå direkte til søgning Find din kandidat her

Klik her for at oprette din
            profil i vores kandidat database. Opret din kandidat profil i vores database her